1. Algemeen
1.1 In deze 'Algemene Voorwaarden Retraites' wordt verstaan onder:
1.1.1 “Nova Yoga”: een onderneming, gevestigd te Leeuwarden, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 65886410. Nova Yoga treedt op als reisorganisator voor retraites aangeboden in binnen- en buitenland.
1.1.2 “Deelnemer”: de klant wederpartij van Nova Yoga, of degene te wiens behoeve bij het boeken de reis is bedwongen (de reisgenoot) en die dat beding (het boeken van die reis ter zijner behoeve) heeft aanvaard.
1.1.3 “Overeenkomst”: de overeenkomst als bedoeld in artikel 7:500 van het Burgerlijk Wetboek, in die gevallen dat Nova Yoga zich jegens de deelnemer verbindt tot het verschaffen van een door haar aangeboden van te voren georganiseerde retraite die een overnachting of een periode van meer dan 24 uren omvat.
1.1.4 “Samenwerkingspartij”: de verlener van diensten zoals het verschaffen van accommodatie, workshops, massages en/of andere dienstverleners met wie de deelnemer door middel van bemiddeling van de reisorganisatie een overeenkomst aangaat.

1.2 Nova Yoga is gerechtigd om deze algemene voorwaarden eenzijdig aan te passen of uit te breiden.
1.2.1 Wijzigingen gelden ook ten aanzien van overeenkomsten gesloten vanaf juli 2020 met inachtneming van een termijn van 30 dagen na schriftelijke bekendmaking van de wijziging.
1.2.2 Indien er sprake is van een inhoudelijke wijziging zal Nova Yoga de deelnemer hierover informeren en 30 dagen de gelegenheid geven om bezwaar te maken tegen de wijziging.
1.2.3 Indien een wijziging niet door deelnemer wordt geaccepteerd, zal Nova Yoga in overleg treden met de deelnemer. Indien er geen overeenstemming wordt bereikt, heeft deelnemer de mogelijkheid de overeenkomst te ontbinden met ingang van de wijzigingsdatum van de algemene voorwaarden of binnen 7 dagen na de ontvangstdatum van de wijziging van de algemene voorwaarden, indien deze ontvangstdatum ligt na de ingangsdatum van de wijziging. Hierop zijn de annuleringsvoorwaarden zoals beschreven in artikel 3 van toepassing.


2. Totstandkoming en inhoud van de overeenkomst

2.1 Het aanbod van Nova Yoga is vrijblijvend en kan zo nodig worden herroepen. Herroeping vanwege fouten in de berekening van de deelnamekosten of van andere fouten is toegestaan. De herroeping dient uiterlijk binnen 48 uur na aanvaarding van het aanbod te geschieden zonder opgaaf van redenen.

2.2 Door aanvaarding van de deelnemer van het aanbod, inclusief de daarbij behorende retraite voorwaarden, komt een overeenkomst tot stand waarop de voorgemelde voorwaarden van toepassing zijn. Deelnemer ontvangt na de totstandkoming van de overeenkomst een elektronische bevestiging van de gesloten overeenkomst.

2.3 Aan bedragen of andere informatie op de website, social media, boekingsovereenkomst en andere uitingen van Nova Yoga kunnen geen rechten worden ontleend door de deelnemer. Deelnemer dient zelf de verstrekte informatie op de boekingsovereenkomst te controleren.

2.4 Kennelijke fouten of vergissingen in het reisaanbod binden Nova Yoga niet. Dergelijke fouten en vergissingen zijn die, vanuit het perspectief van de gemiddelde deelnemer op het eerste gezicht als zodanig kenbaar zijn of zouden moeten zijn.


3. Boekings- en annuleringsvoorwaarden

3.1
Door het invullen van het inschrijfformulier en het betalen van (een deel van) de deelnamekosten verklaart deelnemer zich akkoord met de 'Algemene Voorwaarden Retraites'.

3.2
De aanbetaling dient uiterlijk binnen 7 dagen na aanmelding aan Nova Yoga te zijn voldaan. Het resterende bedrag dient uiterlijk 8 weken voor aanvang van de retraite voldaan te zijn. Bij boekingen minder dan 8 weken voor aanvang van de retraite dient het bedrag per ommegaande volledig betaald te worden. Bij niet tijdige betaling heeft Nova Yoga het recht de reservering te laten vervallen.

3.3
De inschrijving is pas definitief na betaling van de aanbetaling of, bij aanmelding minder dan 8 weken voor aanvang, van de volledige deelnamekosten.

3.4
Deelname aan het programma geschiedt op basis van vrijwilligheid. Het staat deelnemers vrij om af te zien van het te volgen programma. Dit geeft echter geen recht op restitutie van het deelnamegeld en ook geen recht op een vervangende les of activiteit.

3.5
Eventuele annuleringen van of wijzigingen in de verstrekte overeenkomsten kunnen alleen op verzoek van de deelnemer plaatsvinden. Annulering van of wijzigingen in de overeenkomst dienen per e-mail (info@novayoga.nl) te worden bevestigd. De datum van de ontvangstdatum door Nova Yoga geldt als meldingsdata van de annulering of wijziging.

3.6 Als deelnemer besluit te annuleren, gelden de volgende voorwaarden:
•  Tot 12 weken voor aanvang van het programma:
•  Binnenlandse programma’s: terugbetaling van 100% van de reeds betaalde deelnamekosten.
•  Buitenlandse programma’s: terugbetaling van 100% van de reeds betaalde deelnamekosten, met uitzondering van de aanbetaling.
•  Van 12 tot 8 weken voor aanvang van het programma: terugbetaling van 50% van de reeds betaalde deelnamekosten, met uitzondering van de aanbetaling.
•  Van 8 tot 4 weken voor aanvang van het programma: terugbetaling van 25% van de reeds betaalde deelnamekosten, met uitzondering van de aanbetaling.
•  Van 4 weken tot de dag van aanvang van het programma: geen restitutie mogelijk.
Eventuele restituties geschieden uitsluitend aan de deelnemer.
  
3.7 Indien deelnemer ter plaatse, om welke reden dan ook, niet kan deelnemen aan het retreat, heeft deelnemer geen recht op restitutie van (een deel van) de betaalde deelnamekosten.

3.8
Indien deelnemer niet in staat is het door hem of haar geboekte retreat bij te wonen, is indeplaatsstelling toegestaan, mits de gegevens van de vervangende deelnemer uiterlijk 1 dag voor aanvang van de retraite aan Nova Yoga te zijn doorgegeven.

3.9
Nova Yoga heeft het recht een retraite te annuleren indien daarvoor gegronde redenen bestaan, waaronder onvoldoende deelnemers, ziekte van de docent of overmacht (meer over overmacht in artikel 4).
3.9.1 In geval van onvoldoende deelnemers is de uiterlijke datum van annulering door Nova Yoga 14 dagen voor aanvang van de retraite. De overeenkomst kan door Nova Yoga onmiddellijk worden opgezegd, indien het aantal aanmeldingen kleiner is dan het minimum aantal deelnemers. Nova Yoga zal altijd proberen alsnog de retraite uit te voeren om teleurstellingen te voorkomen. Zij overlegt dan eerst met de deelnemers en kan bijvoorbeeld de volgende mogelijkheden aanbieden: - Er worden alternatieve retreat data aangeboden - Er wordt een alternatief retraite aangeboden - Een combinatie van bovenstaande mogelijkheden
3.9.2 In geval van annulering door Nova Yoga heeft deelnemer recht op terugbetaling van het reeds betaalde deelnamegeld. Deelnemer heeft geen recht op enige andere compensatie of schadevergoeding. 3.9.3 In geval van verplaatsing door Nova Yoga heeft deelnemer geen recht op terugbetaling van het reeds betaalde deelnamegeld. Deelnemer heeft geen recht op enige andere compensatie of schadevergoeding. 3.10 Nova Yoga heeft het recht om personen, zonder opgaaf van redenen, een boeking te weigeren of tijdens een retraite uit te sluiten van deelname wegens bijvoorbeeld wangedrag of andere negatieve gedragingen die het reisgenot van andere deelnemers, personeel of begeleiders benadelen.


4. Overmacht en wijzigingen

4.1
Onder overmacht wordt verstaan abnormale en onvoorzienbare omstandigheden die onafhankelijk zijn van de wil van degene die zich erop beroept en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden, een en ander zoals bedoeld is in artikel 7:504 derde lid sub b van het Burgerlijk Wetboek. Onder overmacht wordt onder meer verstaan: stakingen, brand, slechte weersomstandigheden, natuurrampen, oorlog, oorlogsdreiging, mobilisatie, epidemieën en pandemieën, oproer, opstanden, overstromingen, faillissement van samenwerkingspartijen, staking van luchtvaart- of luchthaven personeel of van personeel van de accommodatie dan wel van betrokken vervoerders, of andere dienstverleners, of als vervoer bijvoorbeeld door sluiting van een haven of door de weersomstandigheden onmogelijk is, of door andere stremmingen in het vervoer, vulkaanuitbarstingen, aswolken, stagnatie in de levering door openbare nutsbedrijven, maatregelen van overheidswege, niet levering van noodzakelijke grond- en brandstoffen door derden en andere vergelijkbare onvoorziene omstandigheden.

4.2 In het geval Nova Yoga al dan niet tijdelijk niet in staat is om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk uit te voeren door overmacht, zal zij de deelnemers een wijzigingsvoorstel voorleggen, zoals een andere locatie, accommodatie of andere periode. Nova Yoga heeft het recht dit naar eigen inzicht vorm te geven.
4.2.1 Indien de retraite als gevolg van of in verband met overmacht wordt verplaatst naar een andere locatie, accommodatie of periode, ontvangt deelnemer van Nova Yoga vervangende reisbescheiden.
4.2.2 Deelnemers die dit wijzigingsvoorstel afwijzen, zullen de 'Algemene Voorwaarden Retraites' in acht moeten nemen. Deze voorwaarden, waaronder de annuleringsvoorwaarden, blijven van toepassing op de oorspronkelijk geplande retraite data.

4.3 Lokale omstandigheden kunnen meebrengen dat voor of tijdens een retraite aanpassingen in het programma moeten worden aangebracht. Veranderingen in het programma ten gevolge van aanhoudende slechte weersomstandigheden behoren ook tot de mogelijke aanpassingen. Bedoelde aanpassingen in het programma kunnen tot gevolg hebben dat excursies, lessen, accommodaties en restaurants afwijken van wat vooraf was aangegeven. Nova Yoga zal haar uiterste best doen om zorg te dragen voor alternatieven die zoveel mogelijk het karakter van de retraite in stand laten. De reiziger kan de wijziging niet afwijzen. Genoemde wijzigingen zullen geen gevolgen hebben voor de deelnamekosten, tenzij anders overeengekomen, noch zal deelnemer op die gronden een vordering tot schadevergoeding jegens Nova Yoga hebben.


5. Aansprakelijkheid

5.1
Nova Yoga zal haar uiterste best doen om zorg te dragen voor een goed en ordelijk verloop van de retraites en het verstrekken van de juiste informatie.

5.2 Deelname aan een retraite is geheel op eigen risico. Nova Yoga is niet aansprakelijk voor letsel en/of schade van enigerlei aard als gevolg van het verblijf en/of de activiteiten van deelnemer, noch voor verlies of beschadiging van eigendommen.

5.3 Klachten dienen schriftelijk en gemotiveerd kenbaar te worden gemaakt aan Nova Yoga. De indiener van de klacht ontvangt binnen 14 dagen een reactie.

5.4 Alle vorderingsrechten van de deelnemer vervallen een jaar na afloop van de retraite (of, indien de retraite geen doorgang heeft gevonden, een jaar na de oorspronkelijke datum van aanvang).


6. Medische disclaimers

6.1
De yoga-activiteiten als Nova Yoga die aanbiedt zijn bedoeld als vrijetijdsbesteding en niet ter vervanging van medisch noodzakelijke behandelingen of therapie. Bespreek lichamelijke en/of psychische klachten daarom altijd met een gekwalificeerd arts.

6.2 Deelnemers van een retraite van Nova Yoga dienen te beschikken over een goede gezondheid, fysiek en mentaal, en conditie. Indien u als deelnemer twijfelt of een retraite geschikt voor u is, wordt u verzocht contact op te nemen door een e-mail te sturen. Indien u zich hier niet aan houdt, kan worden overgegaan tot uitsluiting van deelname en vindt geen restitutie van de deelnamekosten plaats.

6.3 Lichamelijke klachten of zwangerschappen dienen altijd voorafgaand aan een retraite gemeld te worden aan Nova Yoga. Mogelijk kan de docent de les hierop aanpassen of persoonsgerichte oefeningen geven.

6.4 Forceer niets en neem lichamelijke klachten serieus.

6.5 U verklaart hierbij af te zien van claims tegen Nova Yoga voor elke blessure en/of schade die u zou kunnen oplopen tijdens een retraite.


7. Huisregels

7.1
De locaties zijn rookvrij. Drugsgebruik en overmatig alcoholgebruik zijn tijdens een retraite niet toegestaan.

7.2 Nova Yoga is respectvol naar alle deelnemers en verwacht dat de deelnemers ook respectvol zijn naar elkaar.

7.3 Nova Yoga heeft haar locaties met zorg gekozen om deelnemers tijdens een retraite een veilige en leefbare omgeving te bieden. Behandel de locatie, haar omgeving en het eventuele personeel dan ook met zorg en respect. Eventuele schade wordt op de veroorzaker verhaald.

7.4 Bij misdragingen (drugs- en overmatig alcohol gebruik, agressief gedrag, ongewenste intimiteiten, vernieling of diefstal) en het niet houden aan de aanwijzingen van het personeel van de locatie of Nova Yoga volgt uitsluiting van verdere deelname aan het programma. Dit geeft deelnemer geen recht op restitutie van deelnamekosten.


8. Verzekeringen, reisdocumenten en vaccinaties

8.1
Het afsluiten van een reisverzekering is verplicht. Nova Yoga raadt deelnemers dringend aan een goede reis-, bagage-, ziektekosten-, ongevallen- en annuleringsverzekering af te sluiten, zeker bij buitenlandse retraites.

8.2 Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het zorg dragen voor het in bezit zijn van de voor de retraite op de desbetreffende bestemming benodigde documenten, zoals geldige paspoorten en visa.

8.3 Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het zorg dragen voor het in bezit zijn van de voor de retraite op de desbetreffende bestemming benodigde inentingen of vaccinaties en daarvan geldige bewijzen.


9. Vragen, klachten of opmerkingen

9.1
Indien de reis onverhoopt niet verloopt overeenkomstig de verwachtingen die deelnemers redelijkerwijs mogen hebben, is deelnemer verplicht om ter plaatse daar zo spoedig mogelijk bij Nova Yoga schriftelijk een klacht in te dienen.

9.2 Mochten er na het lezen van deze voorwaarden vragen en/of opmerkingen zijn over deze voorwaarden, dan wordt u vriendelijk verzocht schriftelijk of via het contactformulier contact op te nemen.

Nova Yoga
Bredeplaats 5
8911 EP Leeuwarden
E: info@novayoga.nl
W: www.novayoga.nl
KvK-nummer: 65886410

Alle rechten zijn voorbehouden. Niets uit deze voorwaarden mag worden verveelvoudigd, gekopieerd, opgeslagen en/of verspreid zonder schriftelijke toestemming.

Nova Yoga
Juli 2020

Algemene Voorwaarden Retreats