Artikel 1: Begrippen
1.1. Algemene voorwaarden: De Algemene Voorwaarden gehanteerd door Nova Yoga Studio staan op de website www.novayoga.nl en op www.momoyoga.nl/novayogastudio 
1.2. Nova Yoga Studio is geregistreerd in het handelsregister onder nummer 65886410 en is gevestigd te Leeuwarden, Bredeplaats 5.
1.3. Deelnemer: persoon die deelneemt aan de yogalessen, workshops, trainingen van Nova Yoga Studio.
1.4. Overeenkomst: overeenkomst tussen deelnemer en Nova Yoga Studio komt tot stand door betaling van de deelnemer voor de yogales, workshop of training van Nova Yoga Studio.
1.5. Inschrijfformulier: formulier voor het aanmaken van een account bij Nova Yoga Studio via Momoyoga, welke door deelnemer ingevuld en waarbij deelnemer informatie versterkt en Nova Yoga Studio toestemming geeft voor het maandelijks incasseren van de contributie (wanneer van toepassing bij een Onbeperkt Abonnement). 
1.6. Lidmaatschap: een door Nova Yoga Studio uit te geven c.q. uitgegeven, en door een deelnemer te betalen c.q. betaald, abonnement/lidmaatschap voor het volgen van yogalessen bij Nova Yoga Studio.
1.7. Losse les: een eenmalige door deelnemer te volgen yogales bij Nova Yoga Studio welke voorafgaand aan de les online wordt ingepland en betaald, danwel bij de balie van de studio wordt gepind, anders dan op basis van een lidmaatschap.
1.8. Prijs: de totaalprijs van een yogales, workshop of training of teacher training.  


Artikel 2: Toepasselijkheid
De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle losse lessen, workshops en trainingen, abonnementen en producten. Door deel te nemen aan een yogales, workshop of training van Nova Yoga Studio gaat de deelnemer akkoord met deze algemene voorwaarden. Nova Yoga Studio behoudt zich het recht deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. De meest recente versie is de geldende versie en staat gepubliceerd op de website www.novayoga.nl en op www.momoyoga.nl/novayogastudio


Artikel 3: Lidmaatschap en abonnementen en losse lessen
3.1.
Lidmaatschap komt tot stand na betaling van de deelnemer welke is ontvangen door Nova Yoga Studio en is niet overdraagbaar aan derden. 
3.2. Deelnemers kunnen yogalessen volgen via losse lessen, leskaarten of op basis van een abonnement. 
3.3. Abonnementen

3.3.1. Onbeperkt Abonnement (1 maand)
De duur van een Onbeperkt Abonnement (1 maand) is 1 maand, met als ingangsdatum de door deelnemer zelf gekozen ingangsdatum. De einddatum is een maand na ingangsdatum. Het abonnement stopt automatisch. Met het Onbeperkt Abonnement (1 maand) heeft deelnemer recht om onbeperkte lessen te volgen bij Nova Yoga Studio in de periode waarin abonnement van toepassing is. De aanschaf van een Onbeperkt Abonnement (1 maand) geschiedt door de bestelling en betaling te voldoen via het planningssysteem Momoyoga waar Nova Yoga Studio mee werkt.

3.3.2. Onbeperkt Abonnement (doorlopend)
De duur van een Onbeperkt Abonnement (doorlopend) is minimaal 1 maand en daarna per maand opzegbaar. Ingangsdatum wordt door deelnemer zelf gekozen. De einddatum is een maand na ingangsdatum per maand opzegbaar door deelnemer of Nova Yoga Studio. Met het Onbeperkt Abonnement (doorlopend) heeft deelnemer recht om onbeperkte lessen te volgen bij Nova Yoga Studio in de periode waarin abonnement van toepassing is. De aanschaf van een Onbeperkt Abonnement (doorlopend) geschiedt door de bestelling en betaling te voldoen via het planningssysteem Momoyoga waar Nova Yoga Studio mee werkt. Bij een Onbeperkt Abonnement (doorlopend) is het mogelijk om maandelijks te betalen via iDeal of automatische incasso. Wanneer er voor automatische incasso wordt gekozen, geeft deelnemer Nova Yoga Studio toestemming tot het maandelijks incasseren van de contributie. 

3.3.2.1. Betaling abonnement
Alle abonnement-gelden (Onbeperkt 1 maand en Onbeperkt doorlopend) gaan danwel via iDeal of maandelijkse automatische incasso. Deelnemer geeft Nova Yoga Studio toestemming tot het maandelijks incasseren van de contributie door het Onbeperkt Abonnement te bestellen.

3.3.2.2. Vakantiestop abonnement
Deelnemer mag jaarlijks gratis 1 keer zijn/haar abonnement voor 1 kalendermaand pauzeren door de aanvraag te sturen naar info@novayogastudio.nl voor de 15e van de maand (voor de maand erop). Een langere of meerdere abonnementspauzes zijn niet mogelijk.

3.3.2.3. Opzegging abonnement
Het opzeggen van een abonnement wordt door deelnemer aangevraagd door voor de 15e van de maand (voor de maand erop) een e-mail te sturen naar info@novayogastudio.nl 

3.3.2.4. Opzegging bij ziekte, blessures
In bijzondere gevallen als zijnde langdurig ziek, operatie, blessures e.d. kan deelnemer een aanvraag indienen tot vervroegd stoppen van zijn/haar abonnement door een e-mail te sturen naar info@novayogastudio.nl 

3.3.3. Losse lessen
Een losse les geeft recht tot het volgen van 1 yogales bij Nova Yoga Studio welke voorafgaand aan de les online wordt ingepland en betaald, dan wel bij de balie van de studio wordt gepind, anders dan op basis van een lidmaatschap.


Artikel 4: Betalingen, Prijzen en Prijswijziging
4.1.
Alle betalingen voor een leskaart, abonnement, workshop, training, teacher training of losse les dienen te worden voldaan voorafgaand aan de les, workshop of training. Voorafgaand aan de les meldt deelnemer zich bij de docent. 
4.2. Abonnementsgeld/contributie voor het Onbeperkt Abonnement worden maandelijks geïncasseerd door Nova Yoga Studio (3.3.2.1.). De geldende en meest recente prijzen voor alle yogalessen, workshops, trainings en teacher trainings zijn te vinden op de website van Nova Yoga Studio. Nova Yoga Studio behoudt zich het recht voor prijswijzigingen door te voeren. Elke wijziging wordt gecommuniceerd via de nieuwsbrief en bij de lounge/balie in de studio.
4.3. Indien de verschuldigde betaling niet kan worden afgeschreven, bijvoorbeeld doordat er onvoldoende saldo op de opgegeven bankrekening staat op het moment van afschrijving of doordat de deelnemer onjuiste betaalinformatie heeft opgegeven, alsmede in het geval dat een deelnemer de betaling voor een periode storneert, blijft deelnemer alle vervallen termijnbetalingen verschuldigd tot het moment dat het Lidmaatschap conform de voorwaarden is geëindigd.


Artikel 5: Reserveringen en lesrooster
Deelnemer (leden en nieuwe deelnemers) kan zich vooraf online inschrijven voor een yogales via de website van Nova Yoga Studio of via momoyoga.com/novayogastudio. Nova Yoga Studio gebruikt het boekingssysteem Momoyoga. Inschrijvingen voor een yogales kunnen gratis geannuleerd worden tot 3 uur voorafgaand aan de les door zelfstandig online (via de website/app van Momoyoga) de les te annuleren, niet per telefoon/e-mail. Indien een les is volgeboekt en online reserveren niet meer mogelijk is, kan deelnemer zich inschrijven op de wachtlijst. Deelnemer dient zelf zijn/haar mail in de gaten te houden voor bericht wanneer deelnemer van de wachtlijst is doorgeschoven naar de deelnemerslijst. Indien deelnemer niet komt opdagen voor de les terwijl deelnemer is doorgeschoven van de wachtlijst naar de deelnemerslijst, vervalt het lestegoed voor deze les. Het is niet mogelijk deze les terug te krijgen op de leskaart. Deelnemer kan ook (op eigen risico) naar de studio komen als ‘walk-in’. Het komt weleens voor dat er zogenaamde ‘no-shows’ zijn, waardoor er een plaats vrij komt. Nova Yoga Studio vraagt haar deelnemer op tijd aanwezig te zijn, tenminste 10 minuten voor de les begint om de deelnemer te verzekeren van de gereserveerde plaats. Walk-ins kunnen op het laatste moment alsnog teleurgesteld moeten worden omdat er geen no-shows zijn en er dus geen plek beschikbaar is gekomen. 

Het meest recente en geldende lesrooster is te vinden op de website www.novayoga.nl en momoyoga.com/novayogastudio. Nova Yoga Studio behoudt zich het recht ten alle tijden roosterwijzigingen door te voeren. Deelnemer dient voorafgaand de les de website te checken en de les online te reserveren. Indien een les wordt geannuleerd, ontvangt de deelnemer die zich had ingeschreven voor desbetreffende les een e-mail. Nova Yoga Studio kan gesloten zijn tijdens nationale feestdagen. Aankondigingen worden gedaan via de nieuwsbrief, social media en in de lounge van de studio.


Artikel 6: Deelname en betaling Workshop, Training en Teacher Training
6.1.
Deelnemer registreert zich voor workshops, trainings en teacher training via de website van Nova Yoga Studio. Na registratie door deelnemer en zodra Nova Yoga Studio het verschuldigde bedrag voorafgaand aan de workshop, training of teacher training heeft ontvangen is deelnemer verzekerd van een plek. 
6.2. Het opzeggen van deelname geschiedt via een e-mail naar info@novayogastudio.nl voorafgaand aan de workshop of training. 
6.3. Deelnemer mag zeven (7) dagen voorafgaand aan de workshop of training deelname gratis opzeggen. Indien de opzegging binnen zes (6) dagen voorafgaand aan de workshop of training geschiedt, wordt 25% van het totaal bedrag van de workshop of training in rekening gebracht. Bij opzeggingen binnen 2-4 dagen voorafgaande aan de workshop of training, wordt 50% van de totaalbedrag in rekening gebracht. Bij opzeggingen 0-2 dagen voorafgaande aan de workshop of training, wordt het volledige bedrag van de workshop of training in rekening gebracht.
6.4. Afwijkende regelgeving opzeggingen Teacher Training
Bij opzeggingen vanaf 28 dagen of meer voorafgaand aan de Teacher Training, ontvangt deelnemer het totaalbedrag retour. Bij opzeggingen 27-15 dagen voorafgaand aan de Teacher Training, wordt 25% in rekening gebracht. Bij opzeggingen 14-8 dagen voorafgaand aan de Teacher Training wordt 50% in rekening gebracht. Het volledige bedrag wordt in rekening gebracht bij opzeggingen binnen 7 dagen voorafgaand aan de Teacher Training. 


Artikel 7: Aankoop producten
Aangekochte producten kunnen alleen retour binnen 7 dagen na aankoop indien niet geopend, en in originele verpakking. Producten als yogamatten, -doeken en -handdoekjes worden niet retour genomen vanuit hygiënisch oogpunt (indien niet voorzien van originele verpakking).


Artikel 8: Huisregels
•  Graag vooraf online inschrijven voor de yogales
•  Voorafgaand aan de les, meldt de deelnemer zich bij de docent
•  Deelnemer is op tijd aanwezig voor de les (uiterlijk 5 minuten voor start van de les)
•  Deelnemer gaat voorzichtig om met de yogamatten en andere benodigdheden
•  Yogamatten worden door deelnemer schoongemaakt aan het einde van de les
•  Schoenen worden bij binnenkomst in de studio uitgetrokken en geplaatst in de daarvoor bestemde schoenenrekken/kast.
•  De lounge en yoga shala niet met schoenen betreden
•  Deelnemer houdt alle ruimtes in de yogastudio (lounge, shala, toilet) zoveel mogelijk schoon

Nova Yoga Studio behoudt zich het recht voor deelnemers die naar haar mening de huisregels zoals genoemd in artikel 8 niet naleven de toegang tot Nova Yoga Studio te ontzeggen en/of het lidmaatschap van de betreffende persoon te beëindigen, of de deelnemer de toegang tot de workshop of training te ontzeggen zonder terugbetaling van eventueel reeds betaald lidmaatschapsgeld.


Artikel 9: Aansprakelijkheid
Deelname aan de yogalessen, workshops, trainings of teacher trainings van Nova Yoga Studio, en het achterlaten van spullen in de lounge of shala zijn voor eigen risico van de deelnemer. Nova Yoga Studio aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor lichamelijk en/of geestelijk letsel of blessures, verlies of schade, verband houdende met het volgen van lessen en/of deelname aan yogalessen, workshops, trainings of teacher trainings bij, of verzorgd door Nova Yoga Studio. Consulteer een arts voordat je met lessen begint als je er niet zeker van bent dat je helemaal gezond bent, of indien je zwanger bent. Ondanks dat Nova Yoga Studio met gekwalificeerde docenten werkt en voor lessen, workshops en trainings van hoge kwaliteit zorgt, bestaat toch de kans op een blessure of letsel tijdens een les, workshop of traininf. Door deelname aan een yogales, workshop of training bij, of verzorgd door Nova Yoga Studio, aanvaardt deelnemer dit risico op een blessure en/of letsel. Als je een blessure hebt, of een ander lichamelijk ongemak, meldt dit dan altijd aan de betreffende docent vóór aanvang van de yogales, workshop of training. Luister goed naar de instructies van de betreffende docent en volg deze op. Deelnemer voert de oefeningen zorgvuldig uit en houdt rekening met lichamelijke beperkingen. Deelnemer luistert goed naar de signalen van zijn/haar lichaam, handelt hier zorgvuldig naar en voert geen oefeningen uit die pijnlijk zijn.


Artikel 10: Toepasselijk recht / geschillen
10.1.
Op alle lidmaatschappen, overeenkomsten en de Algemene Voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
10.2. Eventuele geschillen verband houdende met een lidmaatschap, contributie, workshop, training, teacher training en de Algemene Voorwaarden, dan wel het volgen van lessen of het afnemen van andere producten en diensten van of bij Nova Yoga Studio zullen in eerste instantie worden beslecht door de bevoegde rechtbank in Nederland.


Artikel 11: Persoonsgegevens 
Voor het bijhouden van haar bestand, voor het uitvoeren van betalingsopdrachten en voor de administratie verzamelt Nova Yoga Studio persoonsgegevens van de deelnemers. Nova Yoga Studio gaat zorgvuldig met deze persoonsgegevens om en houdt zich daarbij altijd aan het bepaalde in de Nederlandse Wet Bescherming Persoonsgegevens. Nova Yoga Studio geeft de persoonsgegevens van de deelnemers nooit zonder voorafgaande schriftelijke toestemming door aan derden. Persoonsgegevens, zoals e-mailadres, wordt door Nova Yoga Studio gebruikt om deelnemers en leden te informeren over activiteiten van Nova Yoga Studio, evenals het communiceren van eventuele roosterwijzigingen. Personen kunnen zich zelfstandig uitschrijven van de nieuwsbrief van Nova Yoga Studio evenals kenbaar maken indien de persoon geen prijsstelt op het ontvangen van communicatie door Nova Yoga Studio, door een e-mail te sturen naar info@novayogastudio.nl 

Algemene Voorwaarden