Artikel 1: Begrippen
1.1.
Algemene voorwaarden: De Algemene Voorwaarden gehanteerd door Nova Yoga staan op de website www.novayoga.nl en op www.momoyoga.nl/novayogastudio 
1.2. Nova Yoga is geregistreerd in het handelsregister onder nummer 65886410 en is gevestigd te Leeuwarden, Bredeplaats 5.
1.3. Deelnemer: persoon die deelneemt aan de yogalessen, workshops, trainingen van Nova Yoga.
1.4. Overeenkomst: overeenkomst tussen deelnemer en Nova Yoga komt tot stand door betaling van de deelnemer voor de yogales, workshop of training van Nova Yoga.
1.5. Inschrijfformulier: formulier voor het aanmaken van een account bij Nova Yoga via Momoyoga, welke door deelnemer ingevuld en waarbij deelnemer informatie versterkt en Nova Yoga toestemming geeft voor het maandelijks incasseren van de contributie (wanneer van toepassing bij Abonnement ‘Maintenance’, ‘Improvement’ en ‘Transformation’). 
1.6. Lidmaatschap: een door Nova Yoga uit te geven c.q. uitgegeven, en door een deelnemer te betalen c.q. betaald, abonnement/lidmaatschap voor het volgen van yogalessen bij Nova Yoga.
1.7. Losse les: een eenmalige door deelnemer te volgen yogales bij Nova Yoga welke voorafgaand aan de les online wordt ingepland en betaald, danwel bij de balie van de studio wordt gepind, anders dan op basis van een lidmaatschap.
1.8. Prijs: de totaalprijs van een yogales, workshop of training of teacher trainings.  


Artikel 2: Toepasselijkheid
De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle losse lessen, workshops en trainingen, abonnementen en producten. Door deel te nemen aan een yogales, workshop of training van Nova Yoga gaat de deelnemer akkoord met deze algemene voorwaarden. Nova Yoga behoudt zich het recht deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. De meest recente versie is de geldende versie en staat gepubliceerd op de website www.novayoga.nl en op www.momoyoga.nl/novayogastudio


Artikel 3: Lidmaatschap, abonnementen en losse lessen
3.1. Lidmaatschap komt tot stand na betaling van de deelnemer welke is ontvangen door Nova Yoga en is niet overdraagbaar aan derden. 
3.2. Deelnemers kunnen yogalessen volgen via losse lessen, leskaarten of op basis van een abonnement. 
3.3. Strippenkaarten

3.3.1. Losse lessen
Een losse les geeft recht tot het volgen van 1 yogales bij Nova Yoga welke voorafgaand aan de les online wordt ingepland en betaald, danwel bij de balie van de studio wordt gepind. De strippenkaart ‘losse les’ is 1 maand geldig en gaat in zodra de les wordt ingepland. 

3.3.2. Proefpakketten
Een proefpakket geeft recht tot het volgen van 3 yogalessen bij Nova Yoga welke voorafgaand aan de les online wordt ingepland en betaald, danwel bij de balie van de studio wordt gepind. De strippenkaart ‘Proefpakket’ is 1 maand geldig en gaat in zodra de eerste les wordt ingepland.

3.3.3. 10-lessenkaart
De 10-lessenkaart geeft recht tot het volgen van 10 yogalessen bij Nova Yoga welke voorafgaand aan de les online wordt ingepland en betaald, danwel bij de balie van de studio wordt gepind. De 10-lessenkaart is 3 maanden geldig en gaat in zodra de eerste les wordt ingepland.

3.4. Abonnementen ‘Maintenance’, ‘Improvement’ en ‘Transformation’
De looptijd van de abonnementen ‘Maintenance’, ‘Improvement’ en ‘Transformation’ (hierna de noemen: abonnementen of abonnement) is minimaal drie maanden. Abonnementen kunnen worden beëindigd tot de dag voor het einde van de huidige looptijd. Als het tegen die tijd niet is opgezegd, wordt het abonnement steeds met een maand verlengd. Opzeggen an door deelnemer via mail of door Nova Yoga zelf. Met de abonnementen heeft deelnemer recht om onbeperkt aantal lessen te volgen bij Nova Yoga in de periode waarin abonnement van toepassing is. De aanschaf van een abonnement geschiedt door de bestelling en betaling te voldoen via het planningssysteem Momoyoga waar Nova Yoga mee werkt. Bij een abonnement is het mogelijk om maandelijks te betalen via iDeal of SEPA-incasso. Wanneer er voor SEPA-incasso wordt gekozen, geeft deelnemer Nova Yoga toestemming tot het maandelijks incasseren van de contributie. 

3.4.1. 
Betaling abonnement
Alle abonnement-gelden gaan danwel via iDeal of maandelijkse automatische incasso. Deelnemer geeft Nova Yoga toestemming tot het maandelijks incasseren van de contributie door Abonnementen ‘Maintenance’, ‘Improvement’ of ‘Transformation’ te bestellen

3.4.2 Vakantiestop abonnement
Deelnemer mag jaarlijks gratis 1 keer zijn/haar abonnement voor 1 kalendermaand pauzeren door de aanvraag te sturen naar info@novayoga.nl voor de 15e van de maand (voor de maand erop). Een langere of meerdere abonnementspauzes zijn niet mogelijk.

3.4.3. Opzegging abonnement
Het opzeggen van een abonnement kan door deelnemer op ieder moment worden aangevraagd door een e-mail te sturen naar info@novayoga.nl. Voor alle abonnementen geldt een minimale looptijd van drie maanden, een maand opzegtermijn en een maand automatische verlenging. Stel: een abonnement loopt van 1 januari t/m 31 maart. Daarmee is 28 februari de laatste dag om het abonnement op te zeggen (een maand voor de einddatum) en de automatische verlenging van 1 maand te annuleren. Wanneer een abonnement voor 28 februari wordt opgezegd, loopt dit abonnement normaal door tot en met 31 maart waarna geen verlenging plaatsvindt. Wanneer dit abonnement na 28 februari wordt opgezegd (dus na de opzegtermijn) wordt het abonnement verlengd met nog een maand en loopt daardoor tot en met 30 april.

3.4.4.
Opzegging bij ziekte, blessures
In bijzondere gevallen als zijnde langdurig ziek, operatie, blessures e.d. kan deelnemer een aanvraag indienen tot vervroegd stoppen van zijn/haar abonnement door een e-mail te sturen naar info@novayoga.nl 


Artikel 4: Betalingen, Prijzen en Prijswijziging
4.1. Alle betalingen voor een leskaart, abonnement, workshop, training, teacher trainings of losse les dienen te worden voldaan voorafgaand aan de les, workshop of training. Voorafgaand aan de les meldt deelnemer zich bij de docent. 
4.2. Abonnementsgeld voor de abonnementen ‘Maintenance’, ‘Improvement’ en ‘Transformation’ worden maandelijks geïncasseerd door Nova Yoga (3.4.1.1). De geldende en meest recente prijzen voor alle yogalessen, workshops, trainingen en teacher trainingen zijn te vinden op de website van Nova Yoga. Nova Yoga behoudt zich het recht voor prijswijzigingen door te voeren.
4.3. Indien de verschuldigde betaling niet kan worden afgeschreven, bijvoorbeeld doordat er onvoldoende saldo op de opgegeven bankrekening staat op het moment van afschrijving of doordat de deelnemer onjuiste betaalinformatie heeft opgegeven, alsmede in het geval dat een deelnemer de betaling voor een periode storneert, blijft deelnemer alle vervallen termijnbetalingen verschuldigd tot het moment dat het Lidmaatschap conform de voorwaarden is geëindigd.


Artikel 5: Reserveringen en lesrooster
Deelnemer (leden en nieuwe deelnemers) kan zich vooraf online inschrijven voor een yogales via de website van Nova Yoga of via momoyoga.com/novayogastudio. Nova Yoga gebruikt het boekingssysteem Momoyoga. Inschrijvingen voor een yogales kunnen gratis geannuleerd worden tot 3 uur voorafgaand aan de les door zelfstandig online (via de website/app van Momoyoga) de les te annuleren, niet per telefoon/e-mail. Indien een les is volgeboekt en online reserveren niet meer mogelijk is, kan deelnemer zich inschrijven op de wachtlijst. Deelnemer dient zelf zijn/haar mail in de gaten te houden voor bericht wanneer deelnemer van de wachtlijst is doorgeschoven naar de deelnemerslijst. Indien deelnemer niet komt opdagen voor de les terwijl deelnemer is doorgeschoven van de wachtlijst naar de deelnemerslijst, vervalt het lestegoed voor deze les. Het is niet mogelijk deze les terug te krijgen op de leskaart. Deelnemer kan ook (op eigen risico) naar de studio komen als ‘walk-in’. Het komt weleens voor dat er zogenaamde ‘no-shows’ zijn, waardoor er een plaats vrij komt. Nova Yoga vraagt haar deelnemer op tijd aanwezig te zijn, tenminste 10 minuten voor de les begint om de deelnemer te verzekeren van de gereserveerde plaats. Walk-ins kunnen op het laatste moment alsnog teleurgesteld moeten worden omdat er geen no-shows zijn en er dus geen plek beschikbaar is gekomen. 

Het meest recente en geldende lesrooster is te vinden op de website www.novayoga.nl en momoyoga.com/novayogastudio. Nova Yoga behoudt zich het recht ten alle tijden roosterwijzigingen door te voeren. Deelnemer dient voorafgaand de les de website te checken en de les online te reserveren. Indien een les wordt geannuleerd, ontvangt de deelnemer die zich had ingeschreven voor desbetreffende les een e-mail. Nova Yoga kan gesloten zijn tijdens nationale feestdagen. Aankondigingen worden gedaan via de nieuwsbrief, social media en in de lounge van de studio.


Artikel 6: Deelname en betaling Workshop, Training en Teacher trainings
6.1. Deelnemer registreert zich voor workshops, trainingen en teacher trainings via de website van Nova Yoga. Na registratie door deelnemer en zodra Nova Yoga het verschuldigde bedrag voorafgaand aan de workshop, training of teacher training heeft ontvangen is deelnemer verzekerd van een plek. 
6.2. Het opzeggen van deelname geschiedt via een e-mail naar info@novayoga.nl voorafgaand aan de workshop of training. 
6.3. Deelnemer kan zeven (7) dagen voorafgaand aan de workshop of training deelname gratis opzeggen. Indien de opzegging binnen 6-4 dagen voorafgaand aan de workshop of training geschiedt, wordt 25% van het totaal bedrag van de workshop of training in rekening gebracht. Bij opzeggingen binnen 3-2 dagen voorafgaande aan de workshop of training, wordt 50% van de totaalbedrag in rekening gebracht. Het volledige bedrag wordt in rekening gebracht bij opzeggingen binnen 1 dag voorafgaand aan de workshop of training. 
6.4. Afwijkende regelgeving opzeggingen teacher trainings
Bij opzeggingen tot 60 dagen voorafgaand aan de teacher training, ontvangt deelnemer het totaalbedrag retour. Bij opzeggingen binnen 59-28 dagen voorafgaand aan de teacher training wordt 25% in rekening gebracht. Bij opzeggingen binnen 27-14 dagen voorafgaand aan de teacher training wordt 50% in rekening gebracht. Het volledige bedrag wordt in rekening gebracht bij opzeggingen binnen 13 dagen voorafgaand aan de teacher trainings. 


Artikel 7: Aankoop producten
Aangekochte producten kunnen alleen retour binnen 7 dagen na aankoop indien niet geopend, en in originele verpakking. Producten als yogamatten, -doeken en -handdoekjes worden niet retour genomen vanuit hygiënisch oogpunt (indien niet voorzien van originele verpakking).


Artikel 8: Huisregels
• graag vooraf online inschrijven voor de yogales
• voorafgaand aan de les, meldt de deelnemer zich bij de docent
• deelnemer is op tijd aanwezig voor de les (uiterlijk 5 minuten voor start van de les)
deelnemer gaat voorzichtig om met de yogamatten en andere benodigdheden
• yogamatten worden door deelnemer schoongemaakt aan het einde van de les
• schoenen worden bij binnenkomst in de studio uitgetrokken en geplaatst in het daarvoor bestemde schoenenrek.
• de lounge en yoga shala niet met schoenen betreden
• deelnemer houdt alle ruimtes in de yogastudio (lounge, shala, toilet) zoveel mogelijk schoon

Nova Yoga behoudt zich het recht voor deelnemers die naar haar mening de huisregels zoals genoemd in artikel 8 niet naleven de toegang tot Nova Yoga te ontzeggen en/of het lidmaatschap van de betreffende persoon te beëindigen, of de deelnemer de toegang tot de workshop of training te ontzeggen zonder terugbetaling van eventueel reeds betaald lidmaatschapsgeld.


Artikel 9: Aansprakelijkheid
Deelname aan de yogalessen, workshops, trainingen of teacher trainings van Nova Yoga, en het achterlaten van spullen in de lounge of shala zijn voor eigen risico van de deelnemer. Nova Yoga aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor lichamelijk en/of geestelijk letsel of blessures, verlies of schade, verband houdende met het volgen van lessen en/of deelname aan yogalessen, workshops, trainingen of teacher trainingen bij, of verzorgd door Nova Yoga. Consulteer een arts voordat je met lessen begint als je er niet zeker van bent dat je helemaal gezond bent, of indien je zwanger bent. Ondanks dat Nova Yoga met gekwalificeerde docenten werkt en voor lessen, workshops en trainingen van hoge kwaliteit zorgt, bestaat toch de kans op een blessure of letsel tijdens een les, workshop of training. Door deelname aan een yogales, workshop of training bij, of verzorgd door Nova Yoga, aanvaardt deelnemer dit risico op een blessure en/of letsel. Als je een blessure hebt, of een ander lichamelijk ongemak, meldt dit dan altijd aan de betreffende docent vóór aanvang van de yogales, workshop of training. Luister goed naar de instructies van de betreffende docent en volg deze op, mits deze veilig en goed aanvoelen. Deelnemer voert de oefeningen zorgvuldig uit en houdt rekening met lichamelijke beperkingen. Deelnemer luistert goed naar de signalen van zijn/haar lichaam, handelt hier zorgvuldig naar en voert geen oefeningen uit die pijnlijk zijn.


Artikel 10: Toepasselijk recht / geschillen
10.1.
Op alle lidmaatschappen, overeenkomsten en de Algemene Voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
10.2. Eventuele geschillen verband houdende met een lidmaatschap, contributie, workshop, training, teacher trainings en de Algemene Voorwaarden, dan wel het volgen van lessen of het afnemen van andere producten en diensten van of bij Nova Yoga zullen in eerste instantie worden beslecht door de bevoegde rechtbank in Nederland.


Artikel 11: Persoonsgegevens 
Voor het bijhouden van haar bestand, voor het uitvoeren van betalingsopdrachten en voor de administratie verzamelt Nova Yoga persoonsgegevens van de deelnemers. Nova Yoga gaat zorgvuldig met deze persoonsgegevens om en houdt zich daarbij altijd aan het bepaalde in de Nederlandse Wet Bescherming Persoonsgegevens. Nova Yoga geeft de persoonsgegevens van de deelnemers nooit zonder voorafgaande schriftelijke toestemming door aan derden. Persoonsgegevens, zoals e-mailadres, wordt door Nova Yoga gebruikt om deelnemers en leden te informeren over activiteiten van Nova Yoga, evenals het communiceren van eventuele roosterwijzigingen. Personen kunnen zich zelfstandig uitschrijven van de nieuwsbrief van Nova Yoga evenals kenbaar maken indien de persoon geen prijsstelt op het ontvangen van communicatie door Nova Yoga, door een e-mail te sturen naar info@novayoga.nl.

Algemene Voorwaarden